Podmienky používania

Táto služba je určená iba pre dospelých (musíte mať najmenej 18 rokov). Sociálna sieť VOAYERNET je určený všetkým dospelým ľuďom s otvorenou mysľou.

Toto je právna dohoda (ďalej len „zmluva“) medzi vami a prevádzkovateľom stránky VOAYERNET spoločnosťou HUMAN ART, s. r. o. (ďalej len „prevádzkovateľ“). Pred registráciou a využívaním našich služieb a produktov si pozorne prečítajte túto zmluvu. Registráciou na webe voayernet.com sa stávate členom služby (ďalej len „člen“) a súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tejto dohody (ďalej len „podmienky“), pokiaľ budete naďalej člen. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nemáte povolenie používať službu stránku voayernet.com.

Podmienky môžu byť zmenené spoločnosťou HUMAN ART, s. r. o., kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a účinné sa stanú uverejnením na tejto stránke. Členmi sa nemôžu stať maloletí (do 18 rokov). Aj po registrácii na stránke voayernet.com, môžeme žiadať o dodatočné potvrdenie, že máte viac ako 18 rokov. Tým, že sa zaregistrujete a stanete členom VOAYERNETu, vyhlasujete a zaručujete, že máte viac ako 18 rokov.

Vy alebo prevádzkovateľ môžete ukončiť vaše členstvo na našej stránke voayernet.com kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, účinné po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k službe VOAYERNET, bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade akéhokoľvek porušenia tejto dohody.

Vaše členstvo v službe VOAYERNET.com je určené výhradne pre osobné použitie. Nesmiete oprávňovať ostatných na používanie vášho členstva a svoj účet nemôžete prideliť ani inak previesť na inú osobu alebo subjekt.


Online / mobilné správanie

Ako člen súhlasíte, že:

Ste výhradne zodpovední za obsah alebo informácie, ktoré publikujete alebo zobrazujete (ďalej len „príspevok“) v službe voayernet.com.

Neexistuje žiadna tolerancia pre nevhodný obsah. NEBUDETE uverejňovať príspevky v službe voayernet.com ani zdieľať ostatným členom alebo zamestnancom našej stránky akékoľvek hanlivé, nepresné, urážlivé, obscénne, vulgárne, urážlivé, sexuálne zamerané, vyhrážajúce, obťažujúce, rasovo útočné alebo nezákonné materiály. Alebo akýkoľvek materiál, ktorý porušuje alebo porušujú práva inej strany (vrátane, ale nielen, práv duševného vlastníctva a práv na súkromie a slobodu prejavu).

Službu voayernet.com budete používať spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi. Nebudete vo svojom profile uvádzať žiadne telefónne čísla, adresy ulíc, priezviská, adresy URL, e-mailové adresy, urážlivé anatomické alebo sexuálne odkazy ani urážlivé sexuálne podnetné alebo konotatívne jazyky a neuverejníte žiadne fotografie obsahujúce nahotu alebo osobné informácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, ale nie povinnosť, odmietnuť akýkoľvek profil, fotografiu, video alebo odkaz, ktorá nie je v súlade s týmito zákazmi.

Nebudete sa zaoberať reklamou ani získavaním iných členov za účelom nákupu alebo predaja akýchkoľvek produktov alebo služieb prostredníctvom Služby. Nebudete prenášať žiadne reťazové správy ani nevyžiadané e-mailové správy ostatným členom stránky voayernet.com.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka týchto vlastníckych práv nebudete nijakým spôsobom zverejňovať, distribuovať ani reprodukovať nijaký materiál chránený autorskými právami, ochranné známky ani iné informácie o vlastníckych právach.

Za interakcie s ostatnými členmi voayernet.com ste zodpovedný výlučne vy. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, nie však povinnosť, monitorovať spory medzi vami a ostatnými členmi. Akékoľvek porušenie môže viesť k právnemu opravnému prostriedku v mene našej voayernet.com.

Obsah online

Názory, rady, vyhlásenia, ponuky alebo iné informácie alebo obsah sprístupnené prostredníctvom služby voayernet.com sú názory ich autorov, a nie spoločnosti HUMAN ART, s. r. o. ako prevádzkovateľa tejto stránky. Takýto autor je za takýto obsah výlučne zodpovedný. Prevádzkovateľ nezaručuje presnosť, úplnosť alebo užitočnosť akýchkoľvek informácií o službe a ani neprijíma, ani neschvaľuje, ani nezodpovedá za presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek názorov, rád alebo vyhlásení. Za žiadnych okolností nieje naša stránka voayernet.com, zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú tým, že sa niekto spolieha na informácie alebo iný obsah zverejnený na stránke voayernet.com.

VÝSTRAHA - PREČÍTAJTE SI: Je možné, že ostatní členovia alebo používatelia našich stránok voayernet.com (vrátane neautorizovaných používateľov alebo „hackerov“) môžu uverejňovať alebo prenášať útočné alebo obscénne materiály v službe voayernet.com a môžete byť nedobrovoľne vystavení vidieť alebo počuť, takýto obsah. Je tiež možné, že používatelia môže zneužiť vaše informácie a použiť ich k otmu aby vás obťažovali alebo zranili. Prevádzkovateľ nezodpovedá za použitie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa môžete rozhodnúť zverejniť na VOAYERNETe. Starostlivo si vyberte druh informácií, ktoré uverejníte na stránke voayernet.com alebo ich poskytnete ostatným.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, nie však povinnosť, sledovať materiály zverejňované vo verejných priestoroch stránky voayernet.com. Prevádzkovateľ má právo odstrániť všetok taký materiál, ktorý porušuje alebo by mohol porušovať zákony alebo túto dohodu. Bez ohľadu na toto právo našej stránky voayernet.com, ste naďalej zodpovední za obsah materiálov, ktoré uverejníte vo verejných priestoroch služby a za vaše súkromné správy. Správy zasielané medzi vami a ostatnými členmi nášho webu voayernet.com, ktoré nie sú ľahko prístupné širokej verejnosti, bude prevádzkovateľ v rozsahu vyžadovanom platnými zákonmi, považovať za súkromné.


Odstránenie informácií

Aj keď nekontrolujeme a nemôžeme skontrolovať každú správu odoslanú používateľmi služby a nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah týchto správ, vyhradzujeme si právo, nie však povinnosť vymazať alebo presunúť obsah vrátane profilov, verejných príspevkov, bez obmedzenia správ, ktoré podľa nášho vlastného uváženia považujeme za porušenie vyššie uvedeného kódexu správania alebo akýchkoľvek príslušných pokynov pre obsah, alebo za inak neprijateľné. Za obsah profilov, verejných príspevkov a správ, ktoré môžete poskytnúť alebo zaznamenať do služby alebo poslať používateľom služby, zostávate výhradne zodpovedný vy.


Vlastnícke práva

Prevádzkovateľ vlastní a zachováva ďalšie vlastnícke práva k službe voayernet.com. Služba obsahuje materiál chránený autorskými právami, ochranné známky a ďalšie vlastnícke informácie spoločnosti HUMAN ART, s. r. o.. a jej poskytovateľov licencií. Okrem toho môžu ostatní členovia zverejňovať informácie chránené autorskými právami, ktoré majú ochranu autorských práv bez ohľadu na to, či sú identifikované ako chránené autorskými právami. S výnimkou tých informácií, ktoré sú verejne prístupné alebo na ktoré ste dostali povolenie, nebudete kopírovať, upravovať, publikovať, prenášať, distribuovať, vykonávať, zobrazovať alebo predávať žiadne také informácie.

Zaslaním informácií alebo obsahu do ktorejkoľvek verejnej časti našej stránky voayernet.com automaticky udeľujete a vyhlasujete a zaručujete, že máte právo udeliť neodvolateľný odkaz na našu stránku voayernet.com a ďalších členov našej stránky, trvalá, nevýhradná, plne platená, celosvetová licencia na používanie, kopírovanie, predvádzanie, zobrazovanie a šírenie takýchto informácií a obsahu a na prípravu odvodených diel týchto informácií a obsahu alebo na ich začlenenie do týchto diel a na udeľovanie a schvaľovanie sublicencií z vyššie uvedeného.


Informácie poskytnuté členom

Pokiaľ nie je v Zásadách ochrany osobných údajov na našich stránkach stanovené inak, stránka voayernet.com bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré ste poskytli spoločnosti HUMAN ART, s. r. o., vrátane čísel kreditných kariet, a tieto informácie použije alebo zverejní iba na účely, na ktoré boli tieto informácie zhromaždené, alebo ako to vyžaduje zákon.


Poplatky a platby za mobil

Akékoľvek otázky alebo spory týkajúce sa fakturácie, poplatkov alebo platieb by sa mali adresovať vášmu poskytovateľovi mobilných telefónnych služieb tretej strany.


Zrieknutie sa záruky

Prevádzkovateľ poskytuje službu voayernet.com na základe „tak, ako je“ a neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu, výslovné, predpokladané, zákonné, v súvislosti so Službou alebo v súvislosti s akoukoľvek komunikáciou s našou stránkou alebo jej zástupcami alebo inak vo vzťahu k službe. Naša webová voayernet.com sa výslovne zrieka akýchkoľvek predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania. Prevádzkovateľ nezaručuje, že vaše používanie služby voayernet.com bude bezpečné, nepretržité, vždy dostupné alebo bezchybné, alebo bude spĺňať vaše požiadavky, alebo že akékoľvek vady v službe budú odstránené. Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti a neposkytuje sa žiadna záruka, pokiaľ ide o telefónne služby vrátane pokrytia, dosahu alebo akéhokoľvek prerušenia telefónnych služieb či internetu.

Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za naše voayernet.com, za akékoľvek náhodné, následné alebo nepriame škody (vrátane okrem iného škôd za stratu údajov, straty programov, ušlých ziskov, nákladov na obstaranie náhradných služieb alebo prerušenie služieb), ktoré vyplývajú z používania alebo nemožnosti využívať službu voayernet.com, aj keď naša stránka alebo jej zástupcovia vedia alebo boli informovaní o možnosti takýchto škôd alebo (ii) na inú osobu ako ste vy. Napriek všetkému, čo je v tomto dokumente uvedené, naše stránky voayernet.com, zodpovednosť za akúkoľvek príčinu a bez ohľadu na formu akcie bude vždy obmedzená na čiastku, ktorú ste zaplatili, ak ste nejakú zaplatili, spoločnosti HUMAN ART, s. r. o. za službu počas obdobia členstva.

Okrem toho sa naša stránka voayernet.com zrieka akejkoľvek zodpovednosti za konanie alebo opomenutie iných členov alebo používateľov (vrátane, okrem iného, ​​neautorizovaných používateľov alebo „hackerov“) našej stránky.

Varianty jednotlivých štátov

Niektoré jurisdikcie obmedzujú použiteľnosť záručných obmedzení a obmedzení zodpovednosti, takže vyššie uvedené vylúčenia záruky a obmedzenia zodpovednosti sa na vás nemusia vzťahovať.


Všeobecné ustanovenia

Súhlasíte s tým, že na túto dohodu sa budú viazať zákony Slovenskej republiky (bez ohľadu na konflikty právnych zásad), že akýkoľvek spor, ktorý vznikne z tejto dohody alebo sa bude týkať tejto dohody, bude predmetom výhradného konania súdov Slovenskej republiky a že v súvislosti so službou alebo touto dohodou sa podrobujete výlučnej jurisdikcii súdov Slovenskej republiky. Táto Zmluva, prijatá pri registrácii do Služby obsahuje úplnú dohodu medzi vami a našou stránkou voayernet.com o používaní Služby. Táto dohoda môže byť zmenená a doplnená iba na základe oznámenia našej stránky voayernet.com alebo písomnou formou podpísanou vami a oprávneným zástupcom prevádzkovateľa stránky voayernet.com. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, tieto podmienky zostanú v platnosti aj po ukončení platnosti vašej zmluvy - členstvo v službe. Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody považuje za neplatné, zostávajúca časť tejto dohody zostáva v plnej platnosti a účinnosti.

 

Zásady autorských práv

Ukončenie užívateľských oprávnení na porušenie a kontaktné informácie pre podozrenie z porušenia autorských práv:

Skončíme s oprávneniami každého používateľa, ktorý používa túto stránku, na nezákonný prenos materiálu chráneného autorskými právami bez licencie, výslovného súhlasu, platnej obhajoby alebo výnimky zo spravodlivého použitia, aby tak urobil. Používatelia, ktorí na tento web odosielajú užívateľský obsah, či už články, obrázky, príbehy, softvér alebo iný materiál chránený autorskými právami, musia zabezpečiť, aby obsah, ktorý odovzdajú, neporušoval autorské práva alebo iné práva tretích strán (napríklad práva na súkromie alebo reklamu). , Po náležitom oznámení držiteľa autorských práv alebo jeho zástupcovi nám a potvrdení na základe súdneho príkazu alebo priznania používateľom, že tento web použil ako nástroj protiprávneho porušenia, ukončíme práva používateľov, ktorí porušujú autorské práva, používať a / alebo používať alebo prístup na túto stránku. Môžeme sa tiež na základe vlastného uváženia rozhodnúť ukončiť práva používateľa na používanie alebo prístup na stránku pred týmto časom, ak máme v dobrej viere presvedčenie, že došlo k údajnému porušeniu.

 

Slovenská republika, V Bratislave, 15. 12. 2019